DOELSTELLING.

Bij de oprichting vormen de statuten het belangrijkste stuk; het is als het ware de grondwet van de vereniging. Naast de statuten is er een huishoudelijk reglement en een gedragscode opgesteld waarin uitvoeringsbepalingen en normen en waarden zijn opgenomen. Vanaf het moment dat de vereniging bij notariële akte is opgericht ziet u in iedergeval duidelijk omschreven wat het doel is van de vereniging. Het lezen van statuten is voor de leek erg saai om te lezen. Daarom wordt hierin duidelijk beschreven wat het doel is van de vereniging.


De vereniging stelt zich ten doel de lichamelijke beweging in het algemeen en het beoefenen van de tafeltennissport in het bijzonder op zowel wedstrijd- als topsportniveau te bevorderen. Daarbij wordt (voorlopig) onderscheid gemaakt tussen in eerste instantie de senioren vanaf januari 2007 (recreatiefniveau) en de jeugd (wedstrijdniveau). De intentie is dat hele jonge kinderen die lid zijn van onze vereniging uiteindelijk zullen worden opgeleid tot wedstrijdspelers. Dit kan echter enige jaren in beslag nemen.


Wij trachten dit doel te bereiken door;

  1. mogelijkheid te bieden het tafeltennisspel te beoefenen;
  2. het uitschrijven van en/of deelnemen aan (competitie)      wedstrijden en toernooien;
  3. het vaststellen, implementeren en doen naleven van een positieve basishouding binnen de vereniging.
  4. vakbekwame trainers in te zetten tijdens de trainingen.

Zoals jullie kunnen lezen is er voor iedereen op elk niveau de kans om zich te ontwikkelen naar een wedstrijd gerichte speler. De vereniging heeft de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt naar hoofdzakelijk westrijdgerichte jeugdleden. Het wedstrijdaspect heeft bij onze vereniging een voorkeur waarbij individuele prestaties mogelijk zijn door samen te kunnen trainen op een sociaal en fysiek verantwoorde manier. Enkele jeugdspelers moeten bij de tafeltennisverenniging Appelscha de kans krijgen om op topsportniveau bezig te zijn. De voorwaarden zullen langzamerhand gestalte krijgen. Samenwerking met andere verenigingen wordt voor zover mogelijk dan ook nagestreefd. Met Aktief Eelde worden gezamenlijk aktiviteiten ontplooid.